Algemene voorwaarden

Studio 94.81

Artikel 1: Definities

1.1 Studio 94.81 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56830726.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Studio 94.81 een overeenkomst heeft afgesloten

1.3 Opdrachtnemer: Studio 94.81, te Waddinxveen

1.4 Algemene voorwaarden: het geheel van bepalingen die hieronder zijn opgenomen.

 

Artikel 2: Offertes, overeenkomst en bevestiging

2.1 Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Studio 94.81 zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij anders is overeengekomen.

2.2. Offertes zijn vrijblijvend en één maand geldig. Prijsopgaven kunnen een wijziging ondergaan door een onvoorziene verandering, bijvoorbeeld in werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere door de overheid opgelegde heffingen.

2.3 De opdrachtgever heeft geen recht om de offerte van Studio 94.81 te verstrekken aan een ander ontwerpbureau voor dezelfde of vergelijkbare opdracht.

2.4 Opdrachten worden door de opdrachtgever schriftelijk bevestigd. Mocht de opdrachtgever dit nalaten, maar er wel mee instemmen dat Studio 94.81 aanvangt met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoudt van offerte als overeengekomen.

2.5 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpbureaus wil verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken ontwerpbureaus hiervan op de hoogte te stellen.

2.6 Wanneer de opdrachtgever bepaalde voorwaarden opneemt die afwijken van deze Algemene Voorwaarden, zal deze door Studio 94.81 moeten worden aanvaard.

2.7 Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt, zonder dat er een zichtbaar verwijtbaar tekortschieten is van Studio 94.81 is de opdrachtgever verplicht de tot dan toe gemaakte kosten te voldoen.

2.8 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden die in het kader van de opdracht tot kennis is gekomen.

2.9 Indien er tussen de partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dient de situatie te worden beoordeeld naar de vorm van deze voorwaarden.

 

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

3.1 De opdrachtgever zorgt voor het (tijdig) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

3.2 De opdrachtgever verklaart dat al het verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, of dat de opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal te gebruiken bij de uitvoering van de opdrachten.

3.3 Studio 94.81 is gerechtigd derden in de te schakelen voor het uitvoeren van de opdracht

3.4 Een door Studio 94.81 opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht is indicatief, tenzij anders (schriftelijk) is overeengekomen.

3.5 Voordat er tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan, stuurt Studio 94.81 de laatste proef van het eindresultaat ter controle en voor akkoord.

 

Artikel 4: Intellectueel eigendomsrechten en gebruik van eindresultaat

4.1 Alle rechten van het intellectueel eigendom zijn na betaling van factuur van de opdrachtgever.

4.2 Studio 94.81 behoudt het recht om voorbeelden van het voltooide werk te tonen op haar website en social media-kanalen voor eigen publiciteit en verwerving van nieuwe opdrachten. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de wens en belangen van de opdrachtgever.

4.3 Studio 94.81 is gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of haar naam te vermelden in het colofon van een publicatie of anderen.

4.4 Studio 94.81 bewaart de definitieve (digitale) ontwerpbestanden in het archief. Wanneer een ontwerp in een serie wordt vervaardigd, zal de opdrachtgever de opdrachtnemer kosteloos vijf exemplaren doen toekomen, zodra het openbaar is gemaakt.

 

Artikel 5: Betaling

5.1 De betalingen dienen binnen veertien dagen, na factuurdatum, te worden overgemaakt, tenzij anders (schriftelijk) is overeengekomen. Indien er geen betaling heeft plaatsgevonden binnen deze termijn, verstuurt Studio 94.81 een herinnering. Indien er na deze herinnering nog geen betaling is binnen gekomen is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met tenminste 2%.

5.2 Studio 94.81 behoudt zich het recht om de uitvoering van een opdracht of een volgende opdracht op te schorten, zolang openstaande betaling ook na aanmaning niet is voldaan. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de door hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

5.3 In het geval van niet betalen, na herhaaldelijke herinneringen, komen de (buiten)gerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever.

5.4 Studio 94.81 heeft het recht om gedurende de opdracht de tot op dat moment verrichte werkzaamheden in rekening te brengen.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Studio 94.81 kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst en/of het ontwerp, wanneer de opdrachtgever zijn controle heeft uitgevoerd en zijn akkoord heeft gegeven (zie artikel 3.5). Dit geldt tevens voor materiaal die verstrekt zijn door een derde partij (zie artikel 3.2).

6.2 Studio 94.81 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van toeleveranciers (productiebedrijven).

 

Artikel 7: Overige bepalingen

7.1 Studio 94.81 heeft het recht om deze Algemeen Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest recente versie staat openbaar op de website van Studio 94.81.

7.2 Op de overeenkomst tussen Studio 94.81 en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.